Page tree

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan
ASUNTOLOIDEN HALLINTO-OHJESÄÄNTÖ

I                Luku
Yleistä

1 §                  Soveltamisala

Tätä ohjesääntöä noudatetaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (jäljempänä ylioppilaskunta) omistamissa sekä sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden omistamien ja hallinnoimien huoneistojen opiskelija-asuinkiinteistöissä. Näissä kiinteistöissä noudatetaan rajoitettua asukasitsehallintoa siten kuin laissa yhteishallinnosta vuokrataloissa (YHVL 649/1990) ja tässä ohjesäännössä säädetään.

Tässä ohjesäännössä Teekkarikylällä tarkoitetaan ylioppilaskunnan omistamia Espoon Otaniemen kampusalueella sijaitsevia asuinkiinteistöjä ja Heinävaaralla tarkoitetaan ylioppilaskunnan omistamaa asuinkiinteistöä Espoon Leppävaarassa osoitteessa Rummunlyöjänkatu 3.

2 §                  Toimielimet

Kaikkien asuntokohteiden yhteisiä asioita käsittelee asumisen yhteistyöelin.

Muiden kuin Teekkarikylän kohteiden hallinnosta vastaavat asuntotoimikunta, talokokoukset, asukasneuvostot tai sen sijaan valittava asukasvastaava, kohteeseen mahdollisesti valittu linnanisäntä, ylioppilaskunnan taloustoimikunta ja hallitus.

Teekkarikylän hallinnosta vastaavat asuntotoimikunta, talokokoukset, kyläsenaatti, linnanisännät, ylioppilaskunnan taloustoimikunta ja hallitus.

Toimielimistä määrätään tämän säännön lisäksi linnanisäntien ohjeessa sekä hallituksen ja taloustoimikunnan työjärjestyksissä.

Asuntokohteiden käytännön asioita hoitaa ylioppilaskunnan asuntotoimisto, jota johtaa ylioppilaskunnan taloustoimiston esimies / kiinteistöpäällikkö.

II            Luku
Asumisen yhteistyöelin

3 §                  Kokoonpano

Asumisen yhteistyöelimen muodostaa kaksi (2) ylioppilaskunnan edustajaa ja asukkaiden edustajat. Asukkaiden edustajia ovat kyläsenaatin jäsenet, Teekkarikylän linnanisännät ja asukasneuvostojen puheenjohtajat tai asuinkiinteistöjen asukasvastaavat. Puheenjohtaja on yksi ylioppilaskunnan edustajista ja varapuheenjohtaja yksi asukkaiden edustajista.

4 §                  Tehtävät

Asumisen yhteistyöelimen tehtävänä on:

 1. nimittää kolme (3) asukkaiden edustajaa asuntotoimikuntaan. Asukkaiden edustajien tulee mahdollisimman monipuolisesti edustaa ylioppilaskunnan asuntokohteiden asukkaita.
 2. nimittää asukkaiden edustaja taloustoimikuntaan
 3. halutessaan antaa lausunto asuntolatoiminnan talousarviosta ja vuokran ­ määritysperusteista
 4. osallistua valmisteluun, neuvotella ja halutessaan antaa lausunto asuntoloiden pitkänajan korjaus- ja rahoitussuunnitelmista
 5. tehdä esityksiä, neuvotella ja halutessaan antaa lausunto huoltosopimusten sisällöstä, hoitojärjestelmistä ja huoltotehtävien järjestämisestä
 6. osallistua valmisteluun, neuvotella ja halutessaan antaa lausunto muista koko ylioppilaskunnan asuntokantaa koskevissa kysymyksissä
 7. päättää linnanisäntien ohjeesta
 8. halutessaan antaa lausunto asumisen ohjesääntöön sekä asuntoloiden hallinto-ohjesääntöön.
 9. halutessaan osallistua asuntolatoiminnan toimintakertomuksen laadintaan yhdessä taloustoimiston esimiehen kanssa sekä antaa lausunto tuloslaskennasta.

5 §                  Toimikausi ja kokoukset

Asumisen yhteistyöelimen toimikausi on kalenterivuosi.

Asumisen yhteistyöelimen kutsuu koolle asumisen yhteistyöelimen puheenjohtaja. Asumisen yhteistyöelin kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa tai mikäli vähintään viisi (5) asumisen yhteistyöelimen jäsentä niin vaatii. Kokous on kutsuttava koolle 30 päivän kuluessa tätä koskevan pyynnön esittämisestä. Kokouskutsu on toimitettava asumisen yhteistyöelimen jokaiselle jäsenelle vähintään neljä (4) arkipäivää ennen kokousta asumisen yhteistyöelimen keskenään sopimalla tavalla.

Asumisen yhteistyöelimen kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu sääntöjen mukaisesti koolle ja kun vähintään neljäsosa (1/4) sen jäsenistä on läsnä, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Asumisen yhteistyöelin valitsee keskuudestaan sihteerin, joka pitää kokouksesta pöytäkirjaa. Asumisen yhteistyöelimen pöytäkirjat on lähetettävä tiedoksi kyläsenaatille, asukasneuvostoille ja asuntotoimistoon.

III             Luku
Asuntotoimikunta

6 §                  Kokoonpano

Asuntotoimikunnassa on kolme (3) asukkaiden edustajaa ja kolme (3) ylioppilaskunnan hallituksen nimeämää edustajaa. Asumisen yhteistyöelin nimittää asuntotoimikuntaan kolme asukkaiden edustajaa. Asuntotoimikunnan asukkaiden edustajaksi ei voida valita henkilöä, joka on toiminut asuntotoimikunnassa jo kolmena (3) toimikautena. Puheenjohtaja on yksi ylioppilaskunnan edustajista ja varapuheenjohtaja yksi asukkaiden edustajista.

Ylioppilaskunnan asuinkiinteistöstä pois muuttanut asuntotoimikunnan asukkaiden edustaja katsotaan eronneeksi ja hänen tilalleen tulee asumisen yhteistyöelimen seuraavassa kokouksessa valita seuraaja toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Asuntotoimikunnan äänivallattomana sihteerinä toimii asuntotoimiston työntekijä .

7 §                  Tehtävät

Asuntotoimikunnan tehtävänä on:

 1. valmistella ylioppilaskunnan edustajistolle muutokset asumisen ohjesääntöön
 2. päättää asukkaiden valinnan sekä asumisoikeuden tarkistamisen periaatteista ja menettelytavoista asumisen ohjesäännön puitteissa
 3. valvoa asukkaiden valinnan ja asumisoikeuden tarkistamisen toteutumista
 4. käsitellä päätäntävaltaansa kuuluvat asukkailta tulleet asumiseen liittyvät valitukset, anomukset ja esitykset
 5. edistää asumiseen liittyvien erimielisyyksien ratkaisemista ja tarvittaessa toimia sovittelijana häiriötapauksissa sekä
 6. päättää asioista, jotka kyläsenaatti, yksittäinen asuntoneuvosto tai asukasvastaava, ylioppilaskunnan hallitus, edustajisto tai taloustoimikunta katsoo tarpeelliseksi saattaa asuntotoimikunnan ratkaistavaksi.

8 §                  Toimikausi ja kokoukset

Asuntotoimikunnan toimikausi on kalenterivuosi.

Asuntotoimikunnan kutsuu koolle asuntotoimikunnan puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja. Asuntotoimikunta kokoontuu vähintään kerran kuussa Aalto-yliopiston luentokausien aikana tai mikäli vähintään kaksi (2) asuntotoimikunnan jäsentä niin vaatii. Kokous on Aalto-yliopiston luentokausien aikana pidettävä viikon ja muulloin kahden (2) viikon kuluessa tätä koskevan pyynnön esittämisestä. Kokouskutsu on toimitettava asuntotoimikunnan jokaiselle jäsenelle vähintään neljä (4) arkipäivää ennen kokousta asuntotoimikunnan jäsenten keskenään sopimalla tavalla.

Asuntotoimikunnan kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu sääntöjen mukaisesti koolle ja kun vähintään puolet (½) sen jäsenistä on läsnä, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Asuntotoimikunnan sihteeri laatii kokouksesta pöytäkirjan. Pöytäkirjat ovat julkisia, mutta muiden asiakirjojen julkisuudesta noudatetaan lakia viranomaistoiminnan julkisuudesta (621/1999). Pöytäkirja toimitetaan kuukauden sisällä kokouksesta tiedoksi AYY:n hallitukselle sekä asuntotoimistoon, josta sen saa luettavaksi pyynnöstä.

Asuntotoimikunnan kokouksissa vain toimikunnan jäsenillä ja sihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Asuntotoimikunta voi kuitenkin myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille.

9 §                  Pöydällepano

Ensimmäistä kertaa esillä oleva asia pannaan pöydälle lisäselvityksiä varten, jos vähintään yksi neljäsosa (¼) asuntotoimikunnan läsnä olevista jäsenistä sitä vaatii. Uudelleen käsiteltäessä asia pannaan pöydälle, jos vähintään kolme neljäsosaa (¾) läsnä olevista asuntotoimikunnan jäsenistä sitä vaatii.

Jos asia uusien selvitysten tai esitysten johdosta esitetään asuntotoimikunnalle olennaisesti muutetussa muodossa, katsotaan se ensimmäistä kertaa esilläolevaksi.

IV                 Luku
Talokokoukset

10 §              Kokoontuminen

Kussakin asuinkiinteistössä on oma talokokouksensa. Talokokouksen koollekutsumisesta huolehtii asuinkiinteistön linnanisäntä, asukasneuvosto tai asukasvastaava. Linnanisännän, asukasneuvoston tai asukasvastaavan puuttuessa tai ollessa estynyt kokouksen kutsuu koolle ylioppilaskunnan hallituksen nimeämä henkilö.

Varsinainen talokokous pidetään vuosittain marraskuun aikana.

Ylimääräinen talokokous on kutsuttava koolle, mikäli kyläsenaatti, asukasneuvosto, asukasvastaava tai vähintään kymmenen (10) talon asukasta sitä vaatii. Kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa sitä koskevan vaatimuksen todisteellisesta esittämisestä.

Kutsu talokokoukseen on toimitettava jokaiselle kyseisen asuinkiinteistön vuokralaiselle ja asetettava asuinkiinteistön ilmoitustaululle sekä toimitettava asuntotoimistoon vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat sekä kokouksen aika ja paikka.

Talokokous valitsee sihteerin, joka pitää kokouksesta pöytäkirjaa. Talokokousten pöytäkirjat on lähetettävä tiedoksi asuntotoimistoon, joka toimittaa ne edelleen ylioppilaskunnan asuntoasioista vastaavalle toimihenkilölle. Pöytäkirja tulee toimittaa seitsemän (7) vuorokauden kuluessa asuntotoimistoon.

11 §              Äänioikeus

Talokokouksissa ovat äänioikeutettuja kaikki asuinkiinteistön 18 vuotta täyttäneet asukkaat sekä tahot, joilla on vuokratila asuinkiinteistössä. Kertavuokrattavia tiloja ei huomioida.

12 §              Tehtävät

Varsinainen talokokous

 1. valitsee Teekkarikylässä asuinkiinteistön asukkaiden joukosta linnanisännän, muissa kuin Teekkarikylän asuinkiinteistöissä talokokous valitsee linnanisännän niin halutessaan sekä
 2. tekee esityksiä asumisviihtyvyyden parantamiseksi.

Muissa kuin Teekkarikylän asuntokohteissa talokokous valitsee kolmesta (3) kahdeksaan (8) -jäsenisen asukasneuvoston.

Talokokous voi käsitellä myös muita asukkaiden toiveisiin liittyviä asioita.

V                Luku
Asukasneuvostot

Teekkarikylää lukuun ottamatta asuntokohteissa toimii asukasneuvosto, tai sen sijaan valittava luottamushenkilö eli asukasvastaava. Halutessaan talokokous voi valita keskuudestaan myös linnanisännän.

13 §              Kokoonpano ja valinta

Talokokous valitsee muihin kuin Teekkarikylän asuntokohteisiin kolmesta (3) kahdeksaan (8) -jäsenisen asukasneuvoston. Asukasneuvosto valitaan asuntokohteisiin, joissa asuu vähintään 30 ylioppilaskunnan jäsentä. Muihin asuntokohteisiin voidaan asukasneuvoston sijaan valita asukkaiden luottamushenkilöksi asukasvastaava.

Asuinkiinteistöstä pois muuttanut asukasneuvoston jäsen katsotaan eronneeksi ja hänen tilalleen tulee ylimääräisessä asukkaiden kokouksessa valita seuraaja toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Talokokous nimeää aravalainsäädännön alaisissa kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiöissä myös asukkaiden ehdokkaat kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiönhallitukseen.

14 §              Tehtävät

Asukasneuvoston tehtävät ovat soveltuvin osin ne, jotka on lueteltu YHVL 10 §:ssä asukastoimikuntien tehtävinä.

Niiden lisäksi asukasneuvoston tulee edistää asukkaiden viihtyvyyttä sekä asuinkiinteistöjen tilojen ja palvelujen kehittämistä muun muassa opastamalla taloon muuttavia uusia asukkaita sekä järjestämällä asukkaiden yhteisiä tilaisuuksia.

Asukasneuvosto voi myös päättää antaa häiriötä tai ilkivaltaa aiheuttaneelle tai talon järjestyssääntöjen määräyksiä rikkoneelle asukkaalle kirjallisen huomautuksen, josta jäljennös tulee toimittaa ylioppilaskunnan asuntoasioista vastaavalle toimihenkilölle tiedoksi.

15 §              Toimikausi ja kokoukset

Asukasneuvoston toimikausi on kalenterivuosi. Asukasneuvosto voi järjestäytyä ennen toimikautensa alkua.

Ensimmäisessä kokouksessaan asukasneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Asukasneuvoston kutsuu koolle asukasneuvoston puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja. Asukasneuvosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa kalenterivuoden aikana tai mikäli vähintään kaksi (2) asukasneuvoston jäsentä niin vaatii. Kokouskutsu on toimitettava asukasneuvoston jokaiselle jäsenelle sekä ylioppilaskunnan asuntoasioista vastaavalle toimihenkilölle vähintään neljä (4) arkipäivää ennen kokousta asukasneuvoston jäsenten keskenään sopimalla tavalla. Lisäksi kokouskutsu on pantava esille julkisesti asianomaisen asuinkiinteistön ilmoitustaululle vähintään neljä (4) arkipäivää ennen kokousta.

Asukasneuvoston kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu sääntöjen mukaisesti koolle ja kun vähintään puolet (½) sen jäsenistä on läsnä, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Asukasneuvoston sihteeri laatii kokouksesta pöytäkirjan. Pöytäkirjat on pantava esille asuinkiinteistön ilmoitustaululle sekä toimitettava tiedoksi ylioppilaskunnan asuntoasioista vastaavalle toimihenkilölle ja asuntotoimistoon, josta sen saa luettavaksi pyynnöstä.

Läsnäolo-oikeus asukasneuvoston kokouksessa on kaikilla asuinkiinteistön asukkailla, taloustoimikunnan, asuntotoimikunnan ja hallituksen jäsenillä, ylioppilaskunnan työntekijöillä sekä hallituksen erikseen määräämillä henkilöillä.

16 §              Asukasneuvoston talous

Ylioppilaskunnan asumisasioista vastaava toimihenkilö vastaa asuntokohteiden asukastoiminnan kehittämisestä ja valvonnasta. Hän valvoo asukastoiminnan ja asuntokohteiden yhteisten tilojen viihtyisyyden edistämiseen suunnattujen määrärahojen käyttöä.

VI                 Luku
Kyläsenaatti

17 §              Toimivalta

Kyläsenaatti on Teekkarikylän asuntoloiden asukkaiden yhteinen, ylioppilaskunnan hallituksen alainen toimielin.

Kyläsenaatti on laissa yhteishallinnosta vuokrataloissa § 16 tarkoitettu yhteistyöelin, joka hoitaa myös asukastoimikunnan tehtäviä Teekkarikylässä.

18 §              Kokoonpano

Kyläsenaattiin kuuluu ylioppilaskunnan hallituksen valitsema puheenjohtaja ja enintään kolme (3) muuta jäsentä sekä kuudesta yhdeksään (6-9) asukkaiden vaalilla valitsemaa jäsentä. Kaikki kyläsenaatin jäsenet ovat äänivaltaisia.

Kyläsenaatti valitsee itselleen varapuheenjohtajan asukkaiden valitsemien jäsenten joukosta. Sihteerinä toimii ylioppilaskunnan hallituksen nimittämä henkilö, jonka ei tarvitse olla kyläsenaatin jäsen.

19 §              Valinta

Asukkaiden valitsemat kyläsenaatin jäsenet valitaan Teekkarikylän asukkaiden joukosta kylävaalilla edustajiston hyväksymää ylioppilaskunnan vaalijärjestystä soveltaen.

Vaalit toimitetaan vuosittain marraskuussa, vähintään yhtenä (1) arkipäivänä. Kylävaali korvaa lain yhteishallinnosta vuokrataloissa edellyttämän asukkaiden kokouksen Teekkarikylässä.

Vaaleja toimittamaan kyläsenaatti nimeää vaalilautakunnan kalenterivuosittain. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja neljästä kuuteen (4-6) jäsentä.

Vaaleilla valittavien henkilöiden määrän päättää, näiden sääntöjen puitteissa, edellisen vuoden kyläsenaatti samalla, kun se asettaa vaalilautakunnan työhönsä.

Mikäli kyläsenaatin kylävaaleilla valitusta jäsenestä tulee pysyvästi estynyt, hänen tilalleen kutsutaan ensimmäinen varajäsen. Teekkarikylästä pois muuttanut kyläsenaatin jäsen katsotaan eronneeksi ja hänen tilalleen kutsutaan ensimmäinen varajäsen.

Muut kyläsenaatin jäsenet nimittää ylioppilaskunnan hallitus. Puheenjohtajana toimii ylioppilaskunnan hallituksen jäsen ja sihteerinä ylioppilaskunnan hallituksen nimeämä henkilö. Mikäli hallituksen nimittämästä jäsenestä tulee pysyvästi estynyt, hallitus nimittää hänen tilalleen uuden jäsenen.

20 §              Äänioikeus ja vaalikelpoisuus

Kyläsenaatin vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki ylioppilaskunnan asuinkiinteistöissä Teekkarikylässä asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt sekä Teekkarikylässä vuokralla olevat tahot. Teekkarikylässä vuokralla olevista tahoista yksi vuokrasopimus vastaa yhtä ääntä, kuitenkin siten, että kertavuokrattavia tiloja ei huomioida.

21 §              Tehtävät

Kyläsenaatin tehtävänä on:

 1. valita kyläsenaatin varapuheenjohtaja asukkaiden kyläsenaattiin valitsemien jäsenten joukosta
 2. valita pyydettäessä Teekkarikylän asukkaiden edustajat muihin toimielimiin
 3. toimia yhdyssiteenä ylioppilaskunnan, Teekkarikylän linnanisäntien ja asukkaiden välillä
 4. toimia lain tarkoittamana yhteistyöelimenä Teekkarikylässä
 5. hoitaa asukastoimikunnan tehtäviä Teekkarikylässä
 6. päättää Teekkarikylän asuntoloiden järjestyssäännöistä
 7. päättää Teekkarikylän yhteisten tilojen ohjeesta
 8. valmistella muutokset kyläsenaatin työjärjestykseen
 9. merkitä tiedoksi asumisen yhteistyöelimen sekä Teekkarikylän talokokousten pöytäkirjat
 10. osallistua valmisteluun, neuvotella ja halutessaan antaa lausunto Teekkarikylän asuntoloiden pitkänajan korjaussuunnitelmista
 11. osallistua valmisteluun, neuvotella ja halutessaan antaa lausunto Teekkarikylän asuntoloiden pitkänajan rahoitussuunnitelmista
 12. tehdä esityksiä, neuvotella ja halutessaan antaa lausunto Teekkarikylän huoltosopimusten sisällöstä, hoitojärjestelmistä sekä huoltotehtävien järjestämisestä
 13. päättää talousarvion puitteissa Teekkarikylän kiinteistöjen pienistä hoito- ja kunnossapitotoimista
 14. valvoa Teekkarikylän asukkaiden ja muiden huoneistojen haltijoiden yhteiseen lukuun hoito-, huolto- ja korjaustoimenpiteiden suorittamista
 15. edistää asumiseen liittyvien erimielisyyksien ratkaisemista ja tarvittaessa toimia sovittelijana häiriötapauksissa
 16. edistää toiminnallaan Teekkarikylän asuntoloiden asuinolojen kehittymistä sekä huolehtia Teekkarikylästä ja sen asumisviihtyvyydestä
 17. ottaa vastaan ja käsitellä ehdotukset asumisviihtyvyyden parantamiseksi
 18. järjestää asukkaiden yhteisiä tilaisuuksia sekä
 19. päättää toimivaltaansa kuuluvista asioista, jotka ylioppilaskunnan edustajisto, hallitus, taloustoimikunta, jokin Teekkarikylän talokokous tai viisitoista (15) talokokouksessa äänioikeutettua katsoo tarpeelliseksi saattaa kyläsenaatin ratkaistavaksi.

22 §              Toimikausi ja kokoukset

Kyläsenaatin toimikausi on kalenterivuosi vaaleja seuraavan tammikuun ensimmäisestä päivästä alkaen. Kyläsenaatti voi järjestäytyä ennen toimikautensa alkua.

Kyläsenaatin kutsuu koolle kyläsenaatin puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja. Kyläsenaatti kokoontuu vähintään kerran kuussa Aalto-yliopiston luentokausien aikana tai mikäli vähintään kaksi (2) kyläsenaatin jäsentä tai viisitoista (15) kylävaaleissa vaalikelpoista asukasta niin vaatii. Kokous on Aalto-yliopiston luentokausien aikana pidettävä viikon ja muulloin kahden (2) viikon kuluessa tätä koskevan pyynnön esittämisestä.

Kokouskutsu on toimitettava kyläsenaatin jokaiselle jäsenelle vähintään neljä (4) arkipäivää ennen kokousta kyläsenaatin keskenään sopimalla tavalla. Lisäksi kokousaikojen tulee olla asukkaiden nähtävillä vähintään neljä (4) arkipäivää ennen kokousta.

Kyläsenaatin kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu sääntöjen mukaisesti koolle ja kun vähintään puolet (½) sen jäsenistä on läsnä, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Kyläsenaatin sihteeri laatii kokouksesta pöytäkirjan. Pöytäkirjat ja niiden liitteet ovat julkisia. Kyläsenaatti voi kuitenkin painavista syistä julistaa pöytäkirjan osan tai liitteen luottamukselliseksi.

Pöytäkirjat toimitetaan kuukauden sisällä kokouksesta tiedoksi ylioppilaskunnan hallitukselle ja asuntotoimistoon, josta sen saa luettavaksi pyynnöstä.

Läsnäolo-oikeus kyläsenaatin kokouksissa on kaikilla Teekkarikylän asukkailla, taloustoimikunnan, asuntotoimikunnan ja hallituksen jäsenillä, ylioppilaskunnan työntekijöillä sekä hallituksen erikseen määräämällä henkilöllä, ellei kyläsenaatti painavasta syystä päätä toisin.

Puheenjohtaja tai kyläsenaatti voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille.

23 §              Toimikunnat

Kyläsenaatti voi perustaa alaisuuteensa toimikuntia, joille se voi siirtää valmistelu- ja toimeenpanovaltaansa. Toimikunnalle tulee rajata selkeä asiakokonaisuus, jonka se käsittelee tai toteuttaa, sekä toimikausi, joka ei saa ylittää kyläsenaatin toimikautta. Lisäksi toimikunnalle määrätään yhteyshenkilönä toimiva kyläsenaatin jäsen.

VII        Luku
Linnanisännät

24 §              Valinta ja toimikausi

Kuhunkin Teekkarikylän taloon sekä Heinävaaraan valitaan varsinaisessa talokokouksessa asuinkiinteistön asukkaiden joukosta linnanisäntä. Myös muihin asuinkiinteistöihin voidaan valita linnanisäntä. Tästä päättää kunkin asuinkiinteistön talokokous. Linnanisännän toimikausi on kalenterivuosi.

Mikäli linnanisäntä muuttaa asuinkiinteistöstä pois tai on muuten pysyvästi estynyt, valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi linnanisäntä.

25 §              Äänioikeus ja vaalikelpoisuus

Linnanisännän vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki kyseisen talon talokokouksissa äänioikeutetut.

Linnanisännän vaalissa vaalikelpoisia ovat kaikki asuinkiinteistöstä 18 vuotta täyttäneet asukkaat.

26 §              Tehtävät

Linnanisännän tehtävänä on:

 1. Teekkarikylässä ja Heinävaarassa kutsua talokokous koolle ja toimia sen puheenjohtajana. Muissa kohteissa talokokouksen koolle kutsumisesta vastaa ensisijaisesti asukasneuvosto tai asukasvastaava.
 2. valvoa asukkaiden oikeuksia
 3. valvoa talon kuntoa ja järjestyssääntöjen noudattamista sekä tiedottaa epäkohdista asuntotoimistoon tai ylioppilaskunnan asuntoasioista vastaavalle toimihenkilölle sekä
 4. pyrkiä edistämään asukkaiden viihtyvyyttä
 5. toimia yhteistyössä asuinkiinteistön asukasneuvoston tai kyläsenaatin kanssa
 6. Tarkemmin linnanisäntien tehtävistä määrätään linnanisäntien ohjeessa.

VIII         Luku
Erityisiä määräyksiä

27 §              Päätöksenteko

Tässä ohjesäännössä määrättyjen toimielinten päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö kokouksessa annetuista äänistä on kannattanut. Äänestystavan päättää toimielin puheenjohtajan esityksestä. Henkilövaali suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaalissa kuitenkin arpa.

28 §              Hallituksen työjärjestyksen noudattaminen

Tässä ohjesäännössä määrättyjen toimielinten tulee soveltuvin osin noudattaa hallituksen työjärjestystä.

29 §              Tiedonsaantioikeus

Asumisen yhteistyöelimellä, asuntotoimikunnalla, asukasneuvostolla, kyläsenaatilla ja talokokouksilla on oikeus saada kiinteistön omistajalta tai tämän edustajalta oikeuksiensa käyttämiseen tarpeelliset tiedot.

30 §              Päätöksistä valittaminen

Asumisen yhteistyöelimen, asuntotoimikunnan, asukasneuvoston tai kyläsenaatin päätökseen tyytymätön voi kahden (2) viikon kuluessa päätöksen julkistamisesta esittää kirjallisesti tarkistuspyynnön. Asumisen yhteistyöelimen päätökseen tyytymätön esittää pyynnön asumisen yhteistyöelimelle, asuntotoimikunnan päätökseen tyytymätön esittää pyynnön asuntotoimikunnalle, asukasneuvoston päätökseen tyytymätön esittää pyynnön asukasneuvostolle ja kyläsenaatin päätökseen tyytymätön esittää pyynnön kyläsenaatille.

Asumisen yhteistyöelimen, asuntotoimikunnan, asukasneuvoston ja kyläsenaatin on tarkistettava päätös ja ilmoitettava perusteltu lopullinen päätöksensä asianomaiselle viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua tarkistuspyynnön jättämisestä. Päätökseen tyytymätön voi valittaa asiasta edelleen ylioppilaskunnan hallitukselle, jolla on oikeus menettely- ja laillisuustarkasteluun sekä asian käsittelyyn palauttamiseen, poikkeuksena asuntotoimikunta, jonka päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Sama valituskäytäntö koskee kyläsenaatin alaisia toimikuntia, ellei tässä ohjesäännössä tai kyläsenaatin työjärjestyksessä muuta mainita. Näissä tapauksissa tarkistuspyyntö esitetään kyseessä olevalle toimikunnalle sekä tarvittaessa edelleen ylioppilaskunnan hallitukselle.

Asumisasioissa vain itseään koskevista päätöksistä voi valittaa.

31 §              Muusta toiminnasta valittaminen

Valitukset, huomautukset ja korjauspyynnöt tulee ensisijaisesti ohjata asumisen yhteistyöelimelle, asuntotoimikunnalle, asukasneuvostolle tai kyläsenaatille sen mukaan, minkä toimialueeseen asia kuuluu. Asia tulee käsitellä sen vastaanottamista seuraavassa tai sitä seuraavassa kokouksessa. Asian käsitelleen tahon tulee lähettää käsittelykokousta seuraavien kahden (2) viikon aikana asianomaiselle vastine tai vähintään ilmoitus, että valitus on käsitelty. Asianomainen voi valittaa edelleen ylioppilaskunnan hallitukselle, joka voi antaa asian käsitelleelle taholle huomautuksen.

32 §              Ohjesäännön muuttaminen ja voimaantulo

Tämän ohjesäännön muuttamisesta päättää edustajisto. Muutosesityksen valmistelussa tulee kuulla asumisen yhteistyöelintä.