Page tree

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan
ASUMISEN OHJESÄÄNTÖ

I                Luku
Yleistä

1 §        Soveltamisala

Tätä ohjesääntöä noudatetaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (jäljempänä ylioppilaskunta) omistamissa sekä sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden omistamien ja hallinnoimien huoneistojen opiskelija-asuinkiinteistöissä.

2 §        Toimielimet

Asuinkohteiden hallinnon toimielimet asuinkohteesta riippuen ovat hallitus, taloustoimikunta, asuntotoimikunta, asumisen yhteistyöelin, asukasneuvostot, kyläsenaatti, talokokoukset ja linnanisännät.

3 §        Asuntotoimisto

Asuinkohteiden käytännön asioita hoitaa asuntotoimisto, jota johtaa taloustoimiston esimies.

II            Luku
Asuntojen haku

4 §        Oikeus hakea asuntoa ja huoneistotyypit

Ylioppilaskunnan jäsenillä ja työntekijöillä on oikeus hakea ylioppilaskunnan välillisesti tai välittömästi hallitsemia asuntoja ja saada asunto käyttöönsä edustajiston vahvistamien perusteiden mukaisesti siten kuin tässä ohjesäännössä on säädetty.

Huoneistotyypillä tarkoitetaan joko soluja, yksiöitä, kaksioita, kolmioita tai enemmän huoneita omaavia asuntoja. Perheasunnolla tarkoitetaan asuntoja, joissa huoneita on kaksi tai enemmän. Kaveriasunnoilla tarkoitetaan asuntoja, joissa kaksi tai useampi ylioppilaskunnan jäsentä asuvat yhdessä.

5 §        Asukkaat

Ylioppilaskunnan asuntoja ovat oikeutettuja hakemaan kaikki ylioppilaskunnan jäsenet sekä työntekijät. Ylioppilaskunnan jäsenille ja työntekijöille osoitetaan soluja ja yksiöitä tai perheasuntoja. Lisäksi voidaan myöntää erillisestä hakemuksesta kaveriasuntoja.

Soluasunnoissa ja yksiöissä vuokralaisen ja perheasunnoissa vähintään yhden vuokralaisen tulee olla ylioppilaskunnan jäsen tai työntekijä. Kaveriasunnoissa kaikkien vuokralaisten tulee olla ylioppilaskunnan jäseniä. Edellä mainituista kriteereistä voi asuntotoimikunta tehdä poikkeuksia erittäin painavista syistä.

6 §             Asuntohakemus

Asuntoja haetaan sähköisellä hakulomakkeella siihen tarkoitetussa verkkosovelluksessa. Hakulomake vastaa soveltuvin osin kulloistakin voimassaolevaa ympäristöministeriön päätöstä asuntohakemuslomakkeen kaavasta tai vastaavaa viranomaisohjeistusta. Asuntohakemus on tehtävä kirjallisesti. Erityistapauksissa asunnonhakijan tulee toimittaa asuntotoimistolle liiteasiakirjoja hakemuksensa tueksi.

Asuntoihin on jatkuva haku. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille haku alkaa heti, kun opiskelupaikka on varmistunut. Ensimmäisen vuoden opiskelijan hakemuksen viimeisen jättöpäivän määrää asuntotoimikunta.

Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijan tulee maksaa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksu Aalto-yliopiston määrittelemänä ilmoittautumisaikana, muussa tapauksessa hänet poistetaan jonoista ilmoittautumisajan päätyttyä.

Asuntojonossa paikkansa säilyttääkseen on hakijan uusittava hakemuksensa kuuden (6) kuukauden välein. Hakijan tulee myös välittömästi ilmoittaa, jos hän haluaa luopua hakemuksestaan, jolloin hänet poistetaan saman asuntotyypin jonoista. Halutessaan hän voi tehdä uudesta kohteesta uuden hakemuksen, joka sijoitetaan viimeiseksi tuota kohdetta koskevien hakemusten jonoon. Hakijalla on oikeus milloin hyvänsä poistua jonosta peruuttamalla hakemuksensa.

Asunnonhakija voi hakea asuntoa useammasta kohteesta samaan aikaan.

Asumisoikeuden omaavien hakijoiden asuntohakemukset kuhunkin kohteeseen ja asuntotyyppiin ratkaistaan jonotusjärjestyksessä poikkeuksin, jotka asuntojen pistelaskukaavasta selviävät.

Mikäli asunnon hakijalle tarjotaan asuntoa, poistetaan hänet saman asuntotyypin jonoista.

III        Luku
Asukkaiden valinta

7 §        Valintaperusteet

Asukkaiden valinnan perustana ovat valtioneuvoston määrittämät asukasvalintaperusteet. Nämä huomioidaan tämän ohjesäännön ja asuntotoimikunnan hyväksymän asukkaiden valintaohjeen mukaan.

8 §             Poikkeukset hakumenettelyssä

Ylioppilaskunnalla on oikeus asuntojen jakoperusteet vahvistaessaan päättää erityistapauksissa noudatettavista poikkeuksista hakumenettelyyn ja jakojärjestykseen.

Ylioppilaskunnalla on oikeus asuntojen jakoperusteet vahvistaessaan päättää asuntojen vuokraamisesta myös muille kuin ylioppilaskunnan jäsenille.

9 §        Asukasvalinnasta tiedottaminen

Asuntojen jaossa ja asukkaiden valinnassa tehdyistä ratkaisuista on asuntotoimiston ilmoitettava hakijoille viipymättä kirjallisesti joko postitse tai sähköpostilla. Asuntotarjous on hyväksyttävä asuntotoimiston määrittelemässä ajassa.

IV            Luku
Vuokrasuhdetta koskevat yleismääräykset

10 §        Asumisoikeus

Asumisoikeus ylioppilaskunnan suoraan tai välillisesti omistamissa ja/tai hallinnoimissa asunnoissa (jäljempänä ”ylioppilaskunnan asunto” ja ”asunto”) on ylioppilaskunnan jäsenillä, joilla on asunnontarve. Asumisoikeus edellyttää opiskelua ja on siten luonteeltaan tilapäistä. Mikäli asumiseen liittyy voimassaolevan lainsäädännön tai muiden vastaavien määräysten edellyttämiä varallisuus- tai muita ehtoja, asumisoikeus edellyttää näiden ehtojen täyttämistä. Asumisoikeuden täyttyminen ratkaistaan hakemuslomakkeessa ilmoitettujen tietojen ja liitteiden, mahdollisten lisäselvityspyyntöjen sekä opintopistekertymän perusteella.

Asumisoikeusaika ylioppilaskunnan asunnossa on yliopiston kandidaatti- ja maisteriohjelmaan valitulle yhteensä enintään viisi (5) vuotta opintojen aloittamisvuoden lukukauden alusta lähtien ja pelkästään maisteriohjelmaan valitulle yhteensä enintään kaksi (2) vuotta opintojen aloittamisvuoden lukukauden alusta lähtien, sisältäen AHVL:n mukaisen irtisanomisajan. Lapsiperheille myönnetään asumisoikeusaikaa kaksi (2) vuotta lisää. Ylioppilaskunnan jäsenen valmistuttua maisteriohjelmasta tai lopettaessa päätoimisen opiskelun kandidaatin tai maisterin tutkintoon hänet irtisanotaan huolimatta siitä, kuinka pitkään hän on ylioppilaskunnan asunnoissa yhteensä asunut. Asumisoikeusajassa tulee erityisesti huomioida viiden vuoden tarkoittavan viittä vuotta opintojen alusta lähtien, riippumatta siitä asuuko ylioppilaskunnan asunnossa, tai ei. Viidennen opiskeluvuoden jälkeen oikeus asua ylioppilaskunnan asunnossa päättyy.

Asumisoikeusaika ei kulu, mikäli henkilö ei asu ylioppilaskunnan asunnossa ja on ilmoittautunut poissaolevaksi Aalto-yliopistossa.

Mikäli ylioppilaskunnan jäsen valmistuttuaan hyväksytään suorittamaan Aalto-yliopistossa lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa ja mikäli hän jatkotutkintoa suorittaessa on ylioppilaskunnan jäsen, voidaan hänen asumisoikeuttaan jatkaa asuntotoimikunnan päätöksellä, kunnes asumisoikeusaika on käytetty.

Ylioppilaskunnan hallituksen jäsenenä tai muissa merkittävissä ylioppilaskunnan tehtävissä palvelleelle asukkaalle voidaan hänen anomuksestaan myöntää asumisoikeusaikaan yhden (1) vuoden pidennys kerrallaan.

11 §    Asumisen keskeyttäminen määräajaksi

Asumisen keskeyttäminen määräajaksi ja tilapäinen muualla asuminen niin, ettei se kuluta asumisoikeusaikaa, on sallittua jos sen aiheuttaa:

 • asevelvollisuuden suorittaminen;
 • Aalto-yliopiston tutkintoon sisältyvä opiskeleminen ulkomailla;
 • ulkomaantyövaihto Aalto-yliopiston tai Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan järjestämänä;
 • muu asuntotoimikunnan hyväksymä peruste.

Asumisen keskeyttämisestä tulee ilmoittaa ja pyydettäessä opiskelijan tulee esittää selvitys asumisen keskeytymisen syistä kirjallisesti asuntotoimistolle viimeistään yhtä (1) kokonaista kalenterikuukautta ennen asumisen keskeytystä ja samalla sopia käytännön järjestelyistä asuntotoimiston kanssa. Asuntoon palaamisen tarkka ajankohta on vähintään yhtä kokonaista kalenterikuukautta ennen asuntoon palaamista ilmoitettava asuntotoimistolle, jolloin asukkaalle pyritään järjestämään asunto samasta tai samantyyppisestä kohteesta ja asunnosta.

12 §        Asunnon jälleenvuokraaminen

Vuokralainen saa jälleenvuokrata asuntonsa määräajaksi oman vuokrasopimuksensa mukaisin vuokraehdoin ja -maksuin, niistä itse vastuussa ollen, seuraavin edellytyksin:

 • itse valitsemalleen henkilölle enintään neljäksi (4) kuukaudeksi aikavälille 1.5. - 31.8 tai 1.6.–30.9.
 • mikäli vuokralainen esittää asuntotoimistolle todistuksen Aalto-yliopiston tutkintoon sisältyvästä opiskelusta ulkomailla tai asevelvollisuuden suorittamisesta, voi hän vuokrata asuntonsa itse valitsemalleen ylioppilaskunnan jäsenelle enintään kahdentoista (12) kuukauden ajaksi.
 • asuntotoimikunnan päätöksellä poikkeustapauksessa myös ylioppilaskunnan jäsenistöön kuuluvalle yhden kerran yhtä vuotta pitemmäksikin ulkomailla oleskelun ajaksi pätevät perustelut toimenpiteelle esitettyään.

Asunnon jälleenvuokraaminen kuluttaa asumisoikeusaikaa. Jälleenvuokrauksesta on ilmoitettava kirjallisesti asuntotoimistolle viimeistään yhtä (1) kokonaista kalenterikuukautta ennen jälleenvuokrauksen alkua. Jälleenvuokraajan on toimitettava kopio jälleenvuokraussopimuksesta asuntotoimistolle ennen jälleenvuokrasuhteen alkua. Jälleenvuokrauksen päätyttyä palautuu päävuokralaisen vuokrasuhde samaan asuntoon ja hänen asumisoikeusaikansa katsotaan kuluneen myös jälleenvuokrauksen kestäessä.

Asunnon jälleenvuokraus muissa kuin edellä mainituissa tilanteissa ja muutoin kuin edellä mainitulla menettelyllä johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen.

13 §        Vuokrasopimus

Vuokrasuhteen ehdot kirjataan yksityiskohtaisesti kirjalliseen vuokrasopimukseen, joka laaditaan toistaiseksi voimassa olevaksi ylioppilaskunnan vahvistamille sopimuslomakkeille kaksin kappalein. Milloin asukkaiksi tulevat avio- tai avopuolisot, tulee heidän molempien allekirjoittaa sopimus vuokralaisina.

14 §        Vuokravakuus

Jokaisesta vuokrasopimuksesta on ennen asunnon luovutusta maksettava ylioppilaskunnalle vakuusmaksu, jonka suuruuden asuntotoimikunta vahvistaa vuosittain keväällä. Vuokralainen saa asunnon haltuunsa vasta sen jälkeen, kun hänellä on esittää maksukuitti vakuusmaksun maksamisesta. Asuntoon muuttaessaan vuokralainen on velvollinen tarkistamaan huoneen ja irtaimiston kunnon ja ilmoittamaan asuntotoimistoon havaitsemistaan vioista ja puutteista. Vuokralaisen muutettua pois vakuusmaksu palautetaan vasta sitten, kun huoneen ja irtaimiston kunto on tarkistettu ja todettu tyydyttäväksi. Edelleen vakuusmaksun palautus edellyttää, että vuokralaiselta ei jää maksamattomia vuokria tai muita maksuja rästiin. Vuokranantaja voi vuokralaista kuulematta käyttää vakuusmaksua vuokralaiselta perittävien saataviensa kuittaamiseen.

15 §        Vuokralaisen irtisanominen poikkeustapauksessa

Milloin ylioppilaskunnan tarpeet pätevin perustein sitä edellyttää, vuokrasopimus voidaan irtisanoa, jolloin vuokralaisen kanssa solmitaan uusi, toista asuntoa koskeva, vuokrasopimus. Ylioppilaskunnan edustajiston päätöksellä asukkaat voidaan myös väliaikaisesti siirtää asunnoista, mikäli ylioppilaskunta tarvitsee asuntoja yleishyödylliseen käyttöön aikavälillä 1.5.–31.8.

Näissä tapauksissa asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) (”AHVL”) irtisanomisaikoja on huomioitava.

16 §    Asumisoikeuden tarkistaminen

Asuntotoimistolla on oikeus tarkastaa vuokralaisen asumisoikeuden voimassaolon edellytysten täyttyminen. Vuokralainen sitoutuu vuosittain ja muulloinkin asuntotoimiston pyynnöstä antamaan asuntotoimistolle tiedot asumisoikeuteen vaikuttavista seikoista asumisoikeuden tarkistamista varten.

Asumisoikeuden tarkistamisen yhteydessä asuntotoimikunta tai asuntotoimisto voi sanoa vuokrasopimuksen irti AHVL:n mukaisin irtosanomisajoin vuokralaisen kanssa erityisesti, mikäli:

 1. vuokralainen on lopettanut opintonsa Aalto-yliopistossa;
 2. vuokralainen ei ole enää ylioppilaskunnan jäsen;
 3. tässä ohjesäännössä kohdassa 10 § mainitut määräajat täyttyvät;
 4. ei ole suorittanut viittätoista (15) opintopistettä Aalto-yliopistossa edellisenä lukuvuotena ylioppilaskunnan asuinkohteen asukkaana
 5. vuokralainen ei asumisoikeuden tarkistuksen yhteydessä anna asuntotoimistolle asumisoikeuden tarkistamiseksi välttämättömiä tietoja.

Mikäli henkilöllä on esittää perusteltuja syitä opintojen hidastumiselle, voidaan asia käsitellä asuntotoimikunnassa. Hyväksyttäviä syitä ovat.

 • opintoja todistettavasti viivästyttänyt sairaus
 • opiskeluaikana suoritettu asevelvollisuus
 • muu hallituksen asuntoasioita varten asettaman toimikunnan riittäväksi katsoma   syy.

17 §    Muuttopäivän siirto

Mikäli asukas on irtisanottu muuttamaan asunnostaan tiettynä päivänä, voi asuntotoimikunta sopia muuttopäivän siirrosta asukkaan kanssa. Perusteluna tälle siirrolle tulee olla se, että asukas voi osoittaa muutosta aiheutuvan huomattavia vaikeuksia tai että asukas joutuu hankkimaan uuden asunnon kohtuuttoman lyhyeksi ajaksi esimerkiksi muualle muuttamisen tai oman asunnon valmistumisen vuoksi, tai että asukkaalla on esitettävänään muita erittäin painavia syitä muuttopäivän siirrolle. Muuttopäivää voidaan siirtää korkeintaan yhdellä (1) vuodella.

18 §        Vuokrasopimuksen irtisanominen

Vuokrasopimus voidaan puolin ja toisin irtisanoa siten kuin AHVL 7. luvussa on säädetty, kuitenkin niin, että ylioppilaskunnan tai sen tytär- tai osakkuusyhtiön omistamassa tai hallinnoimassa huoneistossa asuneen vuokrasuhteen kesto määritellään käytetyn asumisoikeusajan perusteella.

Asukas voi valittaa irtisanomisesta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa irtisanomisen tiedoksi tultua. Kirjallinen valitus tulee jättää asuntotoimistoon.

19 §        Vuokrasopimuksen purkaminen

Ylioppilaskunnan tai vuokranantajana olevan ylioppilaskunnan tytär- tai osakkuusyhtiön hallituksella on oikeus purkaa vuokrasopimus samoin perustein ja menettelytavoin kuin AHVL:n 8. luvussa on säädetty. Purkamisperusteeksi katsotaan lisäksi se, että vuokralaisen todetaan asuntohakemuksessaan tai asumisoikeuden tarkistuksen yhteydessä antaneen väärän tai harhaanjohtavan tiedon tai salanneen todenmukaisen tiedon tahi että asunto tai sen osa jälleenvuokrataan tai muuten luovutetaan tämän ohjesäännön vastaisesti.

20 §        Kirjallinen varoitus

Ennen vuokrasopimuksen purkamista tulee asuntotoimiston tai asuntotoimikunnan antaa asukkaalle kirjallinen varoitus, joka sisältää yksilöidyn maininnan purkamisperusteesta. Jos asukas viivytyksettä oikaisee virheellisen menettelynsä, ei purkamisoikeutta kuitenkaan ole.

Kirjallisen varoituksen antamismenettely ei koske tilanteita, joissa asunto tai sen osa on jälleenvuokrattu tai luovutettu tämän ohjesäännön tai AHVL:n vastaisesti. Näissä tapauksissa vuokrasopimus puretaan väärinkäytöksen tultua vuokranantajan tietoon.

21 §    Perheasunnon vuokrasuhteen irtisanominen

Perheasuntotyyppi vuokrataan perheasunnoksi ja vuokrasuhteen edellytys on käyttö perheasuntona. Perheasunnon vuokrasuhde voidaan irtisanoa, jos perheenjäsenet ovat lakanneet elämästä keskenään yhteistaloudessa tai yhdessä asuvista vuokralaisista joku päättää osaltaan lopettaa asumisen kyseessä olevassa asunnossa.

22 §        Tietoverkon käyttösäännöt

Vuokralainen sitoutuu osana vuokrasopimustaan noudattamaan ylioppilaskunnan kulloisiakin tietoverkon käyttösääntöjä.

V                Luku
Erityisiä määräyksiä

23 §    Poikkeaminen ohjesäännön määräyksistä

Ylioppilaskunnan hallituksella on oikeus tilapäisesti poiketa tämän ohjesäännön määräyksistä erityisen painavasta syystä.

24 §        Tietosuoja

Vuokra-asuntohakemuksia käsitellään salaisina, koska ne sisältävät hakijoiden salassa pidettäviä taloudellisia ja sosiaalisia tietoja. Ylioppilaskunnan tulee arkistoida hakemukset liitteineen tarkoituksenmukaisella tavalla salassapitovelvollisuus huomioiden. Selvennyksenä todetaan, että valtion tuella tuotettujen vuokra-asuntojen käyttöä valvovina viranomaisina kunnalla, Valtion asuntorahastolla ja Ympäristöministeriöllä on oikeus pyynnöstä saada asiakirjat nähtäväkseen valvontaa varten siltä osin, kun kyse on niiden valvontavelvollisuuden piiriin kuuluvista vuokrataloista ja niiden asukasvalinnoista.

25 §    Lisäykset ja muutokset

Lisäyksistä ja muutoksista tähän ohjesääntöön päättää ylioppilaskunnan edustajisto, edustajiston kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.