Page tree

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fi/7/71/Aalto-yliopiston_ylioppilaskunnan_logo.jpg

 

 

 

MÅLPROGRAM 2016

Aalto-universitetets studentkår

Inledning

Detta målprogram slår fast tyngdpunkterna i Aalto-universitetets studentkårs verksamhet år 2016. Programmet har tre huvudmål som är mera omfattande och tvärsektoriella än de övriga målen. De övriga målen som ställs upp är åtta till antalet. I programmet presenteras målen i alfabetisk ordning och alltså inte i prioritetsordning. Varje målbeskrivning avslutas med AYYH15:s riktgivande uppskattning på en skala mellan 1 och 5 av den arbetsmängd som krävs för att uppnå målet.

Före utgången av år 2015 gör AUS styrelse och sekretariat upp utkast till projektplaner som aktörerna år 2016 kan utnyttja i planeringen av åtgärder för att uppnå de mål som ställts upp i detta målprogram. 

Innehåll

Inledning

Huvudmål

1. Fastighetsbeståndet och dess användning motsvarar de verkliga behoven

2. Styrningen av verksamheten och verksamhetssätten utvecklas långsiktigt

3. Jämlikhet och gemenskapens tillgänglighet i centrum

Övriga mål

4. Förberedelser för flytten av Arabia campus

5. AUS har klara mål och en påverkansplan för kommunal påverkan

6. Aktivt deltagande i utvecklingen av systemet med läsårsavgifter

7. Studierna utvecklas för att bli smidigare och mer interaktiva

8. Frivilligarbetets fördelar för individen identifieras

9. Servicen för föreningar utvecklas

10. Företagsrelationerna utökas och når studerandena bättre

Huvudmål

1.    Fastighetsbeståndet och dess användning motsvarar de verkliga behoven

Flera stora fastighetsprojekt är i sikte inom AUS närmaste framtid.  Som en del av förberedelserna för dessa projekt skapar sig studentkåren en tydlig bild av studenternas behov och hur det nuvarande fastighetsbeståndet motsvarar dem. Under årets lopp fattas beslut om vilken som är AUS roll i det nya studentcentrumet.

I utredningsskedet ligger fokus på hurdana bostäder AUS medlemmar behöver i framtiden. På så sätt får man en klar bild av hurdana bostäder det lönar sig att bygga i framtiden och vilka objekt studentkåren i något skede kan avstå från. Utifrån denna utgångspunkt fortsätter planeringen av nya bostadsprojekt vid Otsvängen.

Enligt behov kan också klubbrum och service placeras i de nya fastigheterna. Samtidigt jämförs också det nuvarande beståndet av evenemangslokaler som hyrs ut med föreningarnas behov.

Uppskattad arbetsmängd: 5

2.    Styrningen av verksamheten och verksamhetssätten utvecklas långsiktigt

År 2016 fastställs de strategiska utvecklingsområdena i studentkårens verksamhet för de följande åren. I fortsättningen utgör dessa utvecklingsområden utgångspunkten för verksamhetsplaneringen. Samtidigt utvecklas huvudkontorets arbetssätt och arbetspraxis.

Vid sidan av studentkårens strategiska utvecklingsområden uppdateras även kommunikationsstrategin, och studentkåren deltar i uppdateringen av FSF:s policydokument.

Före utgången av år 2016 har en långsiktig ekonomiplan utarbetats. I planen definieras en långsiktigt ekonomiskt hållbar nivå för studentkårens verksamhet, och framtida kostnads- och avkastningsökningar uppskattas.

Uppskattad arbetsmängd: 4

3.    Jämlikhet och gemenskapens tillgänglighet i centrum

Målet är att varje AUS-medlem ska känna sig som en jämlik medlem av gemenskapen och uppleva studentkårens och dess föreningars verksamhet som tillgänglig. Jämlikheten kan gälla till exempel kön, verksamhetsspråk, etniskt ursprung eller nykterhet.

Före utgången av året främjas jämlikheten på följande delområden (i prioritetsordning):

  1. Jämlikhetsutredning: Problempunkter som rör jämlikhet i studentkåren har identifierats. Åtgärder för att lösa problemen har planerats och arbetet med att verkställa dem har börjat.
  2. Språkfrågor: Trespråkigheten har förstärkts på huvudkontoret liksom på andra håll inom studentkåren. En så kallad ABC-modell har utformats för föreningarna för att understödja deras internationaliseringssträvanden.
  3. Tutorverksamhet: Varje ny studerande upplever sig ha fått ett positivt mottagande och en tillräcklig inskolning i studielivets grunder.
  4. Evenemang: Evenemangsmarknadsföringen satsar på tillgänglighet och på att förklara studentkulturen på ett tillräckligt sätt. På evenemangen beaktas också olika kulturella bakgrunder och deltagare som inte kan finska. 
  5. Frivillighet: Kortare och mer flexibla frivilliguppdrag har utvecklats. Alla studerande förstår frivilligverksamhetens värde och särdragen i Aaltos frivilligkultur.

Uppskattad arbetsmängd: 5


Övriga mål

4.    Förberedelser för flytten av Arabia campus

Studenterna på campuset i Arabia flyttar till Otnäs under åren 2017 och 2018. Studentkåren utvecklar sin verksamhet så att de ARTS-studerande som flyttat och flyttar från Arabia till Otnäs har så goda chanser som möjligt att delta i verksamheten och känner sig hemma i Otnäs, till exempel genom att erbjuda möjligheter till kreativ verksamhet i fastigheterna.

Uppskattad arbetsmängd: 2

5.    AUS har klara mål och en påverkansplan för kommunal påverkan

Utöver sitt fortlöpande kommunala påverkansarbete ska AUS år 2016 förbereda sig för följande års kommunalval. År 2015 utformade huvudstadsregionens student- och studerandekårer gemensamma påverkansmål som utgör en bra grund för AUS arbete med att förtydliga sina egna mål.  Detta påverkansarbete som utförs i samarbete med WSC-nätverket ska i fortsättningen vara välplanerat och stödja AUS eget påverkansarbete.

Målet är att AUS före utgången av år 2016 ska ha en färdig påverkansplan och centrala mål för kommunalvalet 2017.

Uppskattad arbetsmängd: 2

6.    Aktivt deltagande i utvecklingen av systemet med läsårsavgifter

För AUS är den avgiftsfria utbildningen en av den finländska bildningens hörnstenar. Regeringens förslag på lagstiftning som möjliggör terminsavgifter för studerande utanför EU/EES-området torde träda i kraft inom kort.

Studentkåren arbetar mångsidigt för att Aalto-universitetets internationaliseringsutveckling inte ska äventyras och för att avgifternas inverkan ska följas upp kontinuerligt. I AUS och Aalto-universitetets ramavtal för 2016 ingår att AUS som studenternas intressebevakare deltar i planeringen och uppföljningen av systemet med terminsavgifter. 

Kvalitetssäkringsprocesser som ser till att marknadsföringen av ett program motsvarar verkligheten ska utvecklas och utvecklingsförslag från studentresponsen ska tillämpas. Studentrepresentanterna deltar aktivt i de grupper som behandlar Aaltos och högskolornas terminsavgifter, samlar information och påverkar Aaltos riktlinjer.

Uppskattad arbetsmängd: 2

7.    Studierna utvecklas för att bli smidigare och mer interaktiva

Att studera vid Aalto-universitetet är smidigt, målinriktat och inspirerande. Kurserna är ordnade på ett meningsfullt sätt och kommunikationen om dem är högklassig. Flexibla sätt att avlägga studierna möjliggör effektivt studerande i olika livssituationer. Respons från studerandena beaktas i planeringen av studiehelheter och studerandena har möjligheten att delta i beredningen av ärenden som rör undervisningen och lärandetjänsterna. [HK1]

Personalen och särskilt lärartutorerna är närvarande i planeringen av studierna och studerandena vet var de får stöd i olika situationer. Studieförmågan uppmärksammas under hela studietiden såväl från universitetets som från studentkårens sida.

År 2016 arbetar studentkåren mot dessa mål särskilt genom att fästa uppmärksamhet vid studerandenas välbefinnande, kursernas belastningsgrad och studieplaneringen. Dessutom utvecklas möjligheter till flexibelt lärande året runt och sätt att identifiera kunnande som förvärvats tidigare. Studentkåren deltar också mer än tidigare i utvecklingen av tjänster för studerande och spridning av god praxis. 

Uppskattad arbetsmängd: 4

8.    Frivilligarbetets fördelar för individen identifieras

Frivillig förenings- och evenemangsverksamhet är en viktig del av studenternas vardag. Frivilligarbetet är oersättligt för gemenskapen, men har också flera positiva effekter för individen. Bland annat skapar det sociala kontakter, förbättrar studieförmågan på flera olika sätt och ger nya färdigheter som traditionell undervisning i kursform inte kan förmedla.  

År 2016 utvecklar studentkåren olika metoder för att bättre än i dag identifiera de frivilligas personliga utveckling och lärande i samband med sina uppdrag. De frivilliga erbjuds möjligheten att själva sätta upp mål för sin utveckling samt få stöd för att uppnå sina mål och utvärdera den utveckling som ägt rum. Motivationen bakom frivilligarbetet och den upplevda individuella nyttan utreds också utanför själva studentkåren.

AUS strävar efter att starkare än tidigare också för universitetet föra fram de färdigheter som frivilligarbetet ger. Studentkåren arbetar för att få universitetet att erkänna de färdigheter studerandena samlar genom frivilligarbete samt deras betydelse för kunnandet också i form av studieprestationer. Studentkåren strävar efter att få in detta gemensamma mål i ramavtalet hösten 2016.

Uppskattad arbetsmängd: 3.

9.    Servicen för föreningar utvecklas

AUS utreder hur aktuella de tjänster som studentkåren erbjuder föreningarna är samt behovet av de nuvarande tjänsterna, och utvecklar serviceutbudet utgående från iakttagelserna. Dessutom fastslås principer för uppsägning av hyresavtal för föreningarnas klubbrum.

Före utgången av år 2016 är målet att:

  • Uppdatera AUS föreningstjänster för att motsvara dagens behov
  • Förbättra kontakten mellan föreningarna i Helsingfors och i S:t Michel
  • Utveckla beredskapen för att flytta föreningarna på campuset i Arabia till Otnäs
  • Slå fast tydliga kriterier för att behålla klubblokaler

Uppskattad arbetsmängd: 3.

10.                  Företagsrelationerna utökas och når studerandena mer effektivt

Under året används resurser särskilt för att utvidga verksamheten inom företagsrelationer. Företagsrelationerna utvecklas målmedvetet och målinriktat genom att utnyttja existerande, fungerande koncept och samtidigt utveckla nya idéer och evenemang. Under året når företagsrelationerna en ny nivå, betjänar medlemskåren ännu bättre än tidigare och bidrar med högklassigt mervärde för samarbetspartnerna.

Uppskattad arbetsmängd: 3.


[HK1] Edarin lisäysesitys tämän loppuun: ” "Opiskelijoiden antama palaute otetaan huomioon opintokokonaisuuksien suunnittelussa, ja opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua opetukseen liittyvien asioiden valmisteluun."”