Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Edustajiston kokous 7/2015 5.11.2015 kello 17:15
Aalto-universitetets studentkår, Delegationsmöte 7/2015 5.11.2015  klockan 17:15
Aalto University Student Union, Representative Council 7/2015 5 November 2015 at 5:15 PM
Liite / Bilaga / AppendixNro / Nummer / Number
Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting (päivitetty/updated 4.11.2015)2
Kokouskutsu / Möteskallelse / Notice of meeting3
Esityslista5a
Dagordning5b
Agenda5c
Hallitusinformaatio / Styrelsen informerar / Information from the Board7
Ylioppilaskunnan kolmannen kvartaalin talouskatsaus8a
Financial review of the third quarter of Aalto University Student Union 8b
Ainon päätoimittajan rekrytointiryhmän nimittäminen10a
Nomination of the recruitment group of Aino's editor-in-chief10b
Talousarvio 2016 - lähetekeskustelu11a
Budget 2016 - preliminary discussion11b
Tavoiteohjelma 2016 - lähetekeskustelu12a
The Programme of Objectives 2016 - preliminary discussion12b
Målprogramm 2016 - remissdebat12c
Vastaus Clementinon ponteen14a
Svar på klämnen av Clementino14b
Reponse to Clementino's resolution14c