Liite / Bilaga / AppendixNro / Nummer / Number
Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting (updated 12.5.2016 at 12.15pm)2
Kokouskutsu3
Esityslista5a
Dagordning5b
Agenda5c

Hallitusohjelmakuulumiset / Board programme news

7
Talousarvioseuranta 2016, Aatteellinen toiminta8
Ylioppilaskunnan suunta10.1a
Studentskårens riktning10.1b
Direction of the Student Union10.1c
Ylioppilaskunnan suunta-taustapaperi10.2a
Studentkårens riktning-bakgrundsdokument10.2b
Direction of the Student Union - background paper10.2c
Lähetekeskustelu kiinteistöstrategiasta-esitelmä11a
Preliminary discussion on the property strategy - ppt11b
Remissdebatt om fastighetsstrategin11c
Lähetekeskustelu opiskelijakeskuksen reunaehdoista-esitelmä12a
Preliminary discussion about the  preconditions of the student centre12b
Remissdebatt om randvillkoren för studentcentrumet12c
AYY Kuntavaalitavoitteet 201713.1a
AUS mål för kommunalvalet 201713.1b
The 2017 municipal election objectives of the AYY13.1c
AYY Kuntavaalitavoitteet 2017-esitelmä13.2a
AUS mål för kommunalvalet 2017 presentation13.2b
The 2017 municipal election objectives of the AYY presentation13.2c
Aalto Marketing Society RY:n anomus erityisasemayhdistykseksi14.1a
Application of special status to Aalto Marketing Society14.1b
Aalto Marketing Society RY:n säännöt14.2a
Aalto Marketing Society ry:s rules14.2b
Vastaus Sivosen ponteen15