Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Edustajiston kokous 3/2013 18.1.2018 kello 17:15
Aalto-universitetets studentkår, Delegationsmöte 3/2018 18.1.2018 klockan 17:15
Aalto University Student Union, Representative Council 3/2018 18 January 2018 at 5:15 PM
Liite / Bilaga / AppendixNro / Nummer / Number
Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting (updated 18.1.2018 klo 10.33)2
Kokouskutsu / Möteskallelse / Notice of Meeting3
Esityslista5a
Dagordning5b
Agenda5c
Toimiston kuulumiset / Office Highlights6

Opiskelijakeskuksen tilannepäivitys ja lähetekeskustelu

8a
Aktuellt om studentcentrumet och remissdebatt8b
Status update and preliminary discussion on the Student Center project8c
Erityisasemayhdistyken aseman myöntäminen Aalto Media Lab Student Association DADA ry:lle 10.1
10.2
10.3
Erityisasemayhdistyken aseman myöntäminen Aalto Management and International Business ry:lle 

11.1
11.2

Edustajistovaliokuntien perustaminen
Grundande av delegationsutskott
Setting up Council Committees

12
Lähetekeskustelu asumisen ohjesäännön päivityksestä 13a
Remissdebatt om uppdateringen av reglementet för boende 13b
Preliminary discussion on updating the housing regulations13c