Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Edustajiston kokous 9/2018 18.10.2018 kello 17:15
Aalto-universitetets studentkår, Delegationsmöte 9/2018 18.10.2018 klockan 17:15
Aalto University Student Union, Representative Council 9/2018 18 October 2018 at 5:15 PM
Liite / BIlaga / AppendixNro / Nummer / Number
Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting (updated 18.10.2018 at 14.05) 2
Kokouskutsu ja esityslista3 & 5a
Möteskallelse och dagordning3 & 5b
Notice of Meeting & agenda3 & 5c
Toimiston kuulumiset 
Aktuellt från kontoret
Latest news from the Central Office
7
Opiskelijakeskuksen ajankohtaiskatsaus
Aktuell översikt om Studentcentrumet 
Latest on the Student Centre 
8
Ylioppilaskunnan linjapaperin hyväksyminen 
Godkännande av studentkårens policydokument 
Approval of the Student Union's policy paper 
9

Ylioppilaskunnan suunta 2019-2020 
Studentkårens riktning 2019-2020 
Direction of the Student Union 2019-2020 

Esittely kokouksessa

10

Yhteisöprojektin kuulumiset 
Lägesrapport om gemenskapsstrukturprojektet 
Update on the community project 

11