Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Edustajiston kokous 2/2019 28.2.2019 kello 17:15
Aalto-universitetets studentkår, Delegationsmöte 2/2019 28.2.2019 klockan 17:15 
Aalto University Student Union, Representative Council 2/2019 28 Fedbruary 2019 at 5:15 PM
Liite / BIlaga / AppendixNro / Nummer / Number

Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting (updated 28.2.2019 at 14.34)

2
Kokouskutsu ja esityslista5a
Möteskallelse och dagordning5b
Notice of Meeting & agenda5c
Toimiston kuulumiset7
Opiskelijakeskuksen kuulumiset8

Lähetekeskustelu: Yhteisörakenneprojekti

Remissdebatt: Samfundsstrukturprojektet 

Preliminary discussion: Community structures project 

Kokouksen ppt-esitys

9
Pääsihteerin/toiminnanjohtajan rekrytointiryhmän kuulumiset10

Toimisto-ohjelma 1/2019

Kontorets program 1/2019

11

Muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin

Ändring i studentkårens stadgar

Amendments to the Student Union's Constitution

12