Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Edustajiston kokous 3/2019 21.3.2019 kello 17:15
Aalto-universitetets studentkår, Delegationsmöte 3/2019 21.3.2019 klockan 17:15 
Aalto University Student Union, Representative Council 3/2019 21 March 2019 at 5:15 PM


Liite / BIlaga / AppendixNro / Nummer / Number

Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting

(updated 21.3.2019 at 16.04)

2
Kokouskutsu ja esityslista5a
Möteskallelse och dagordning5b
Notice of Meeting & agenda5c
Toimiston kuulumiset7
Opiskelijakeskuksen kuulumiset8
Suomen ylioppilaskuntien liiton kuulumiset9
Talousjohtajan valinta10

Lähetekeskustelu: yhteisörakenneprojekti

11a

Remissdebatt: Gemenskapsstrukturprojekt

11b
Preliminary discussion: Community structures project11c
Muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin12a
Ändring i studentkårens stadgar12b
Amendments to the Student Union's Constitution12c

Muutokset edustajiston työjärjestykseen

13a

Ändringar i delegationens arbetsordning

13b

Amendments to the Representative Council's Rules of Procedure

13c
Muutokset hallituksen työjärjestykseen14a

Ändringar i styrelsens arbetsordning

14b
Amendments to the Board's Rules of procedure 14c
Muutokset hallinto- ja talousohjesääntöön15a

Ändringar I förvaltnings- och ekonomireglementet

15b
Amendments to the Administrative and Economic Regulation15c
Kielistrategian ja sen toimeenpanosuunnitelman yhdistäminen ja nimen muuttaminen kieliohjesäännöksi16
Stipendijakotoimikuntien edustajiston jäsenten nimittäminen17