Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Edustajiston kokous 5/2019 16.5.2019 kello 17:15
Aalto-universitetets studentkår, Delegationsmöte 5/2019 16.5.2019 klockan 17:15 
Aalto University Student Union, Representative Council 5/2019 16 May 2019 at 5:15 PM
Liite / Bilaga / AppendixNro / Nummer / Number
Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting2
Kokouskutsu ja esityslista5a
Möteskallelse och dagordning5b
Notice of Meeting & agenda5c
Toimiston kuulumiset7
Opiskelijakeskuksen ajankohtaiskatsaus8
Q1, Tammi-maaliskuu 2019 talouskatsaus9
Ylioppilaskunnan linjan päivittäminen10a
Uppdatering av studentkårens policy10b
Updating the Policy of the Student Union10c
Toiminnanjohtajan rekrytointiprosessin raportti11a
Rapport om rekryteringsprocessen för verksamhetsledaren11b
Report on the recruitment process of the Executive Director11c
Aino-lehden kuulumiset12